ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICA ȘI PRIVATĂ

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
ÎNCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICA ȘI PRIVATĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Baia de Criș, cu sediul în satul Baia de Criș, str. Tribunului, nr. 4, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara, tel. 0254/682.119, fax 0254/682.564, e-mail primaria.baiadecris@gmail.com, cod fiscal 4374008.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 44,85 mp, ce aparține domeniului privat al Comunei Baia de Criș, cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în localitatea Rișculița, nr. 10, comuna Baia de Criș, conform H.C.L. nr. 17/19.04.2021 și prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere la sediul instituției, Secretariatul Primăriei Comunei Baia de Criș.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Baia de Criș, strada Tribunului, nr.4, județul Hunedoara.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2021, ora 15,00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02.06.2021, ora 15,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Baia de Criș, cu sediul în satul Baia de Criș, str. Tribunului, nr. 4, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.06.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Baia de Criș, satul Baia de Criș, strada Tribunului, nr. 4, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Hunedoara, Mun. Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr. 35, județul Hunedoara, tel. 0254/211.574, fax 0254/216.333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 11/05/2021.