Privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Baia de Cris pe anul 2021

 Avand in vedere OUG 57/2019 art.155 alin 3 lit a) privind exercitarea atributiilor primarului si Legea 544/2001, privind transparenta decizionala precum si respectul datorat cetatenilor comunei Baia de Cris, voi aminti cateva din actiunile si lucrarile care s-au derulat pe parcursul anului 2021, din 1.01.2021- 31.12.2021 pe principalele domenii de activitate din cadrul compartimentelor functionale ale Primariei comunei Baia de Cris.

1. Activitatea desfasurata pe linie de Secretariat și Stare civila
– S-au aprobat un numar de 68 HCL
– S-au emis un numar de 113 Dispozitii ale primarului comunei
– S-au încheiat un numar de 6 acte de căsătorie
– S-au înregistrat 51 acte de deces

2. Activitatea de Asistenta Sociala
– In anul 2021 s-au efectuat urmatoarele :
Prestatii:
– ajutoare sociale 4 beneficiari
– ajutoare incalzire 39 persoane
– indemnizatii handicap 29 persoane
– salarii asistenti personali 21 persoane

Servicii :
– alocatii de stat 22 dosare
– indemnizatii crestere copil 17 dosare
– stimulente insertie 2 dosare
– plasament 2 dosare
– alocatii sustinere familie 21dosare
– stimulente educationale 6 dosare
– anchete sociale 172
– monitorizare copii cu parinti plecati la munca in strainatate 3 dosare
– monitorizare copii cu dizabilitati 4 dosare
– tichete masă caldă 16 persoane

3. Activitatea desfasurata pe linie de Urbanism
In anul 2021 s-au emis un numar de:
– 17 avize si acorduri emise
– 2 reparatii imprejmuiri,invelitoare, anexe
4. Activitatea desfasurata pe linie de Registrul Agricol
Activitatea se desfășoară în paralel atât pe suport de hârtie, cât și electronic.
In anul 2021, în cadrul compartimentului agricol, s-au eliberat un numar de 766 adeverinte din care::
– 208 adeverințe, la cererea cetățenilor pentru eliberarea și reînnoirea actelor de identitate;
– 238 adeverințe APIA către persoane fizice și juridice;
– 320 adeverințe diverse(ENEL, O.C.P.I, alocație de susținere, burse școlare, dosarele de încălzire, Ocol Silvic);
– S-au înregistrat un număr de 41 dosare de vanzare terenuri extravilane;
– S-au efectuat un număr de 1136 operațiuni privind modificarea REGISTRULUI AGRICOL ELECTRONIC;
– S-au emis un număr de 7 atestate de producător și 9 carnete de comercializare.

5. Activitatea desfasurata pe linie de Cadastru
– S-au pus în posesie în jur de 15,0 ha teren agricol validate pe Legea 18/1991 din care pentru 13,86 ha s-au eliberat titluri de proprietate, iar pentru Legea 231/2018 s-au eliberat titluri de proprietate pentru suprafață de 0,53 ha.
În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara s-au recepționat și inscris în Cartea Funciara 1140 de imobile, în etapa VI .
– În cadrul etapei a VII a Programului de Cadastru și Carte Funciară, Contractul încheiat cu SC Topogeoterm SRL , numărul de imobile estimat este de 914 cuprinse în sectoarele 40, 44 și 28 pe satele Risca și Baldovin.
– S-au identificat 14 tronsoane de drumuri interioare în vederea atestării apartenenței la domeniul public și s-au întocmit documentatiile necesare înscrierii în Cartea Funciară.
– A fost necesară întocmirea unui număr de 14 documentații în vederea corectării titlurilor de proprietate care au avut înscrisuri eronate.
– s-au identificat în jur de 18 blocuri fizice pentru cetățenii care accesează fonduri APIA.

6. Administrarea domeniului public
Principalele actiuni care s-au desfasurat pe parcursul anului 2021 au fost urmatoarele:
– decolmatat santuri si rigole :
– Caraci decolmatat șanț 200 ml
– Tebea – sapat sant, Zona Carpeni – Judesti -400 ml
– Carastau decolmatat 100 ml Valea Valenilor;
– Lunca 50 ml Valea Rosia;
– Tebea 200 ml în zona Satut și zona Judesti 300 ml, Valea Minei
– Risculita 100 ml pe Valea Snil
– Risculita 100 ml pe Valea Rusciului
Totodata au fost asternute pe drumurile vicinale din comuna piatra și balast :
– Carastau peste cris 100 ml;
– Risculita Masau -Poduri 150 ml;
– Risculita Magura 80 ml;
– interventie in prima urgenta cu utilajele din dotare pentru degajarea cailor de acces in urma calamitatilor din perioada mai – iulie 2021
– dezapezirea drumurilor vicinale cu utilajele din dotarea primariei in conformitate cu Normativul 525/2013;
– curatirea arborilor de pe ulitele apartinatoare comunei;
– sprijinirea la curatirea bazinelor de alimentare cu apa din satele Baia de Cris, Risca, Baldovini si Rsculita;
– inlocuirea a 87 corpuri de iluminat arse si montarea a 26 de corpuri de iluminat noi in satele apartinatoare comunei

7. Activitatea desfasurata pe linie de Achizitii
-Depunerea proiectului ”Eficientizarea energetica, sediul primarie, comuna Baia de Cris, Judetul Hunedoara” in cadrul ”Programului privind cresterea eficienteienergetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”

-Finalizare lucrari Calamitati 2020- ,, LUCRARI PENTRU REFACEREA DE DRUMURI, PODURI SI ZIDURI DE SPRIJIN DIN COMUNA BAIA DE CRIS , AFECTATE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 17 – 22.06.2020,,

Refacerea unui zid de sprijin în localitatea Tebea, comuna Baia de Cris
175.000 lei (cu TVA)
Refacerea unui pod în localitatea ,localitatea Tebea, comuna Baia de Cris
499.400 lei (cu TVA)
Refacerea a 2 poduri în localitatea Lunca, comuna Baia de Cris
100.000 lei (cu TVA)
Refacerea drumului comunal DC171 în localitatea Lunca, comuna Baia de Cris
50.000 lei (cu TVA)
Refacerea unui zid de sprijin în localitatea Lunca, comuna Baia de Cris
175.000 lei (cu TVA)
Refacerea drumului comunal DC170 în localitatea Caraci, comuna Baia de Cris
13.600 lei (cu TVA)
Refacerea unui zid de sprijin în localitatea Cărăstău, comuna Baia de Cris
175.000 lei (cu TVA)
TOTAL ( conform Procesului – verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ,in comuna Baia de Cris în perioada 17 – 22.06.2020 nr. 2260/24.06.2020 și Hotararii Guvernului nr.531/2020)
1.188.000 lei(cu TVA)

-..Derularea proiectul „DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BAIA DE CRIS, JUDETUL HUNEDOARA” , in parteneriat cu comunele Vata de Jos si Ribita , prin POIM 859/8/2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu altestate vecine – depunerea de clarificari în etapa administrativa și a eligibilitatii Cererii de finanțare, incheiere acestei etape și trecerea la etapa de evaluare tehnico-economice a proiectului cât si depunerea de clarificari la aceasta etapa.

– Derularea proiectul- ,,Dotare Școala Gimnaziala ,,Avram Iancu,, Baia deCris ci echipamente IT,, prin programul ,,POC/882/2/4 Imbunatatirea continutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educatie, e-incluziune, e-sanatate, e-cultura ,, (115 tablete și abonamente pentru 24 luni) pentru elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu,, Baia de Cris , depuse pentru rambursare și achiziționarea de alte echipamente IT pentru elevi și profesori ( laptopuri, table interactive, tablete grafice), -in evaluare ,

– S-au depus în cadrul Programului National de Investitii ”Anghel Saligny” urmatoarele proiectele:
– ”Modernizare drumuri și străzi în satele Baia de Cris, Baldovin, Caraci, Carastau, Lunca, Risculita și Tebea, comuna Baia de Cris, judetul Hunedoara
– ”Alimentare cu apa în satul Tebea, comuna Baia de Cris, Judetul Hunedoara

7. Lucrari de reparatii drumuri
– Reparatii drum sat Baia de Cris – covor asfaltic strada Florilor = valoare 203 275,80 lei cu TVA
– Reparatii drumuri in comuna Baia de Cris – plombari = valoare 30 230,76 lei cu TVA
– Reparatii drum sat Baia de Cris- strada Depozitului- covor asfaltic= valoare 63 600,00 lei cu TVA
– Reparatii strada principala sat Risca – covor asfaltic = valoare 86.394,00 lei cu TVA
– Reparatii drum pietruit sat Tebea = valoare 117 810,00 lei cu TVA
-Refacerea unei strazi in localitatea Baia de Cris, Comuna Baia de Cris (pietruire)- calamitati 2021= valoare 7030,52 lei cu Tva

ACHIZITII DIRECTE:
– Furnituri de birou
– Materiale igienico-sanitare
– Materiale de protectie si servicii de dezinfectie pe perioada starii de alerta in valoare de 6620,00 lei
– Reparatii masini si utilaje din dotare
– Piese de schimb
– Obiecte de inventar :- corpuri de iluminat stradal 150 buc
– Materiale antiderapante
– Asfalt
– Servicii de utilitati
– Servicii de Cadastru (Cadastru Sistematic, documentatii proiecte)
-Servicii de proiectare PUG

8. Activitatea desfasurata pe linie de Impozite și taxe
– S-au eliberat un numar de 2.645 chitante cu o valoare incasata de 395 109,00 lei
– S-au eliberat un numar de 442 certificate de atestare fiscala

1. OBIECTIVE 2022
– Continuarea modernizarii si amenajarii drumurilor comunale, vicinale si a strazilor din comuna;
– Continuarea lucrarilor la Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2017-2023, gratuit, pe sectoarele cadastrale 40,44,28 din cadrul comunei Baia de Cris, etapa a VII a care va cuprinde 914 imobile in satele , Risca și Baldovin și acesarea unei noi etape.
– Demararea urmatoarelor etape la proiectele depuse pe Programului National de InvestitiiAnghel Saligny” , prin programul POIM 859/8/2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu altestate vecine și prin programul ,,POC/882/2/4 Imbunatatirea continutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educatie, e-incluziune, e-sanatate, e-cultura, prin programul „ Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”
– Depunerea unui proiect pe mediu – Statii de incarcare pentru vehicule electrice.
– Depunerea unui proiect pe mediu – Panouri fotovoltaice in zona fostelor exploatari miniere de suplafata, in comuna Baia de Cris.

Asteptam sugestiile si propunerile dumneavoastra pentru a pune in concordanta bugetul cu solicitarile cetatenilor.

Cu stima
PRIMAR
ING. GORCEA MIHAIU LIVIU

Posted in Anunțuri publice, Fără categorie.