HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.31 / 2021

H O T A R A R E A CONSILIULUI LOCAL   NR.31 / 2021

 Privind  aprobarea prelungirii contractelor  de inchiriere nr.1186/2004  si nr.1790/2011 pentru spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta

Consiliul local al comunei  Baia de Cris, judeţul Hunedoara;

Avind in vedere Referatul de aprobare  a Primarului comunei Baia de Cris nr.25/28/12.05.2021 prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1640/1999 pentru spatiu cu alta destinatie decit cea de locuinta  si Proiectul de hotarire nr.25/2021 privind aprobarea aprobarea prelungirii contractelor  de inchiriere nr.1186/2004  si nr.1790/2011 pentru spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.33/28/22.06.2021

-avizul comisiei pentru agricultura  , activitatieconomico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism nr. 47/1426/25.06.2021

Tinind cont de  clazuza prevazuta in art.17 din contractul de inchiriere nr.1186/2004 modificat prin act aditional nr.8/2020 si clazuza prevazuta in art.3 din contractul de inchiriere nr.1790/2011 modificat prin act aditional nr.5/2020

Avind in vedere prevederile art.555-art.566,art.1777-art.1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,art.354 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avind in vedere dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,republicata

In temeiul dispozitiilor art.108 lit.c, art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g , art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin.1 lit.a si art.362 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

H O T A R A S T E :

Art.1(1) Se aproba prelungirea cu 1 an incepind cu luna iulie 2021  a contractului de inchiriere nr. 1186/2004  incheiat intre Consiliul Local Baia de Cris  si Societatea Comerciala Farmaceutica Remedia S.A   pentru spatiul in care functioneaza farmacia situat in com. Baia de Cris  str.Muntele Gaina nr.2,  in suprafata de 56,30 mp si utilitati aferente(hol,grup social,magazie si centrala termica) respectiv 43,27 m.p

(2) Termenul prevazut la alin.1 poate fi prelungit pe perioade similare.

Art.2(1) Se aproba prelungirea cu 1 an incepind cu luna iulie 2021  a contractului de inchiriere nr. 1790/2011  incheiat intre Consiliul Local Baia de Cris  si Societatea Comerciala Delicia Com Prest S.R.L  pentru spatiul comercial situat in com. Baia de Cris  satul Tebea ,  in suprafata de 51,12 mp pentru deservire si 69,85 m.p terasa

(2) Termenul prevazut la alin.1 poate fi prelungit pe perioade similare.

Art.3 Contractele de inchiriere care fac obiectul prezentei hotariri vor fi modificate prin act aditional

Art.4 Se imputerniceste d-nul Gorcea Mihaiu-Liviu-primar al comunei Baia de Cris sa semneze actele aditionale la contractele de inchiriere

Art.5 Prezenta hotarire se poate  contesta conform Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 la Tribunalul Hunedoara.

Art.6 Prezenta hotarire se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara , Primarului comunei Baia de Cris si compartimentului buget contabilitate din cadrul Primariei Baia de Cris.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

COLPOS-IANCU ADRIAN                                                                                                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

RUSU LUCIA

 

BAIA DE CRIS  30.06.2021

 

 

 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie

Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi

Adoptată prin vot deschis

Voturi pentru __________

Voturi împotrivă________

Abţineri _______________

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.______/_____________.

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: ______/__/_____
 □ simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abţineri:___

Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abţineri:___

Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abţineri:___

Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar ______/__/_____
3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____
4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz ______/__/_____

 

 

31

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local.