ANUNȚ de organizare negocieri pentru masă lemnoasă pe picior

ANUNȚ
privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 14.11.2022

1.Organizatorul negocierii:COMUNA BAIA DE CRIȘ, com. Baia de Criș, str.Tribunului,nr.4, jud. Hunedoara, tel/fax:0254682119/0254682564, primaria.baiadecris@gmail.com
2.Data și ora desfășurării negocierii 14.11.2022 ora 10:00.
3.Locul desfășurări licitației:loc. Baia de Criș, nr.4, jud.Hunedoara, sediul primăriei.
4.Tipul negocieri: negociere pentru vânzare masă lemnoasă pe picioar.
5. Temenul legal al organizării și desfășurării negocierii:Negocierea este organizată și se va desfășura conform Hotărârii nr.65 din 31.10.2022 a Consiliului local al comunei Baia de Criș privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din
proprietatea privată a comunei Baia de Criș-pășune, aflată în afara fondului forestier și stabilirea prețului de pornire la negociere.
6. Data desfășurării. 14.11.2022 ora 10:00.
7. Partida care se licitează este 15063 Baia de Criș,cu o valoare a APV-ului de 36534,74 lei.
8.Volumul total de masa lemnosa pe picior oferit la licitație este de de 721,11mc.
9.Prețul de pornire la negociere este de 50.66 lei/mc.

PRIMAR,
Gorcea Mihaiu-Liviu

ANUNȚ!!!

In atentia comerciantilor de produse alimentare!!!!!!

In perioada 10-11 septembrie 2022 vor avea loc „SERBĂRILE NAȚIONALE ȚEBEA”, Toti comerciantii de produse alimentare care vor sa participe la aceste evenimente au obligatia de a depune pana la data de 01 .09 2022 la Primăria Comunei Baia de Cris ( mail primaria.baiadecris@gmail.com./ nr. fax 0254/682564) urmatoarele documente:

– cerere scrisa ( in care sa fie precizate denumirea operatorului, adresa punctului/punctelor de lucru,tipurile de produse comercializate, precum si numele si datele de contact ale reprezentantului acestuia)

– copiile documentelor de inregistrare/autorizare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, emise de catre directiile sanitar veterinare judetene, copii dupa certificatele/atestatele de producator, emise de catre primariile locale,dupa caz.

 

 

Acordarea reducerii cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice

Acordarea reducerii cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare pentru familiile sau persoanele fizice singure cu domiciliul stabil sau care locuiesc efectiv în Comuna Baia de Criș

Conform  prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, coroborate cu dispozițiile Ordinului nr. 1009/2022 pentru modificarea Normelor metodologice nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor O.G nr. 27/1996, toți consumatorii – persoane fizice care au domiciliul stabil sau care locuiesc efectiv în Comuna Baia de Criș, beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.

În vederea acordării acestor reduceri invităm toți consumatorii – persoane fizice care au domiciliul stabil sau locuiesc efectiv în  cele 9 localități componente ale Comunei Baia de Criș,  să depună la Primăria Comuna Baia de Criș , strada Tribunului, nr. 4, județul Hunedoara sau pe adresa de e-mail primaria.baiadecris@gmail.com, cererea pentru acordarea reducerii,  pentru energie electrică , însoțite de următoarele documente:

  • documentul de atestare a domiciliului stabil (buletin/carte de identitate);               
  • declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara acesteia, desfășurarea activităților economice;
  • copia ultimei facturi emise de furnizor pentru energie electrică/gaze naturale/energie termică (în scopul identificării furnizorului).

Cererea, însoțită de documentele specificate, se poate depune, în perioada 26 iulie – 16 august 2022 (luni – vineri, 08:00-13:00),  la Primăria Comunei Baia de Criș, strada Tribunului, nr. 4, județul Hunedoara.

NOTĂ:

Nu beneficiază de aceste drepturi:

  • persoanele fizice care nu și-au achitat facturile scadente la termen;
  • persoanele fizice vinovate de încălcarea prevederilor legale referitoare la:
    • pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara acesteia;
    • desfășoară avtivități economice.

Descarcă aici modelul de cerere pentru acordarea reducerii:
format doc (3Kb)
format pdf (93 Kb) 

Anunț de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de muncitor calificat treapta profesională I din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMARIA
STR. TRIBUNULUI NR. 4, COM. BAIA DE CRIS , COD POSTAL 337005
TEL: 0254 682119, FAX: 0254 682564
E-mail : primaria.baiadecris@gmail.com; site: www.baia-de-cris.ro

 

ANUNŢ

Primăria comunei Baia de Criș cu sediul în com.Baia de Criș str.Tribunului nr.4, judeţul Hunedoara, organizează în data de 22 iulie 2022, ora 10.00 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de muncitor calificat treapta profesională I din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baia de Criș, judeţul Hunedoara.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, sunt:
⦁ nivelul studiilor – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
⦁ vechime în muncă – 7 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Baia de Criș, la SECRETARIAT, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului de concurs şi anume în perioada: 23.06.2022 – 06.07.2022, inclusiv, între orele: 8,00 – 14,00.
– În data de 07.07.2022 – selectarea dosarelor de înscriere
– În data de 22 iulie 2022, ora 10,00 – proba scrisă la sediul Primăriei comunei Baia de Criș ,judetul Hunedoara;
Proba interviu: Se va sustine în termen de maxim 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise, data si ora probei interviu se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau dupș caz adeverințele care atestă vechimea în muncă,in meseri și/sau în specialitatea studiilor în copie
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Anunţul, condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia stabilită sunt afişate şi pe site-ul Primăriei comunei Baia de Criș www.primaria.baia-de-cris.ro

Date de contact:
Persoana de contact: Rusu Lucia- secretar general
Tel: 0254682119/fax 0254682564
E-MAIL primaria.baiadecris@gmail.com

PRIMAR
GORCEA MIHAIU-LIVIU


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMARIA
STR. TRIBUNULUI NR. 4, COM. BAIA DE CRIS , COD POSTAL 337005
TEL: 0254 682119, FAX: 0254 682564
E-mail : primaria.baiadecris@gmail.com; site: www.baia-de-cris.ro

BIBLIOGRAFIE
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de muncitor calificat treapta profesională I din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalozare, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baia de Criș, judeţul Hunedoara, prin concurs care are loc la data de 20.07.2022

1.Partea a-VI-a-TITLUL III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr.53/2003 (republicată) privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare
5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificările și completările ulterioare

TEMATICA pentru muncitor calificat treapta profesională I din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalozare, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baia de Criș, judeţul Hunedoara
-TITLUL III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
-.Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-.Legea nr.53/2003 (republicată) privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare
-.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificările și completările ulterioare

NOTĂ: Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

PRIMAR,
GORCEA MIHAIU-LIVIU

ANUNT AUTORECENZARE ASISTATA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMARIA

STR. TRIBUNULUI NR. 4, COM. BAIA DE CRIS , COD POSTAL 337005
TEL: 0254 682119, FAX: 0254 682564, E-mail : primaria.baiadecris@gmail.com; site: www.baia-de-cris.ro

Nr.877/14.03.2022

INFORMARE

Primăria comunei Baia de Criș vă aduce la cunoștiință următoarele:
– in perioada 14 martie 2022-15 mai 2022 autorecenzarea asistată se desfășoara la sediul Primăriei comunei Baia de Criș la adresa com. Baia de Criș str. Tribunului nr.4,  jud. Hunedoara după următorul program:
Luni – Duminică 08.00-12.00

Tel.recenzor ARA 0722453733

PRIMAR
GORCEA MIHAIU-LIVIU

SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

Privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Baia de Cris pe anul 2021

 Avand in vedere OUG 57/2019 art.155 alin 3 lit a) privind exercitarea atributiilor primarului si Legea 544/2001, privind transparenta decizionala precum si respectul datorat cetatenilor comunei Baia de Cris, voi aminti cateva din actiunile si lucrarile care s-au derulat pe parcursul anului 2021, din 1.01.2021- 31.12.2021 pe principalele domenii de activitate din cadrul compartimentelor functionale ale Primariei comunei Baia de Cris.

1. Activitatea desfasurata pe linie de Secretariat și Stare civila
– S-au aprobat un numar de 68 HCL
– S-au emis un numar de 113 Dispozitii ale primarului comunei
– S-au încheiat un numar de 6 acte de căsătorie
– S-au înregistrat 51 acte de deces

2. Activitatea de Asistenta Sociala
– In anul 2021 s-au efectuat urmatoarele :
Prestatii:
– ajutoare sociale 4 beneficiari
– ajutoare incalzire 39 persoane
– indemnizatii handicap 29 persoane
– salarii asistenti personali 21 persoane

Servicii :
– alocatii de stat 22 dosare
– indemnizatii crestere copil 17 dosare
– stimulente insertie 2 dosare
– plasament 2 dosare
– alocatii sustinere familie 21dosare
– stimulente educationale 6 dosare
– anchete sociale 172
– monitorizare copii cu parinti plecati la munca in strainatate 3 dosare
– monitorizare copii cu dizabilitati 4 dosare
– tichete masă caldă 16 persoane

3. Activitatea desfasurata pe linie de Urbanism
In anul 2021 s-au emis un numar de:
– 17 avize si acorduri emise
– 2 reparatii imprejmuiri,invelitoare, anexe
4. Activitatea desfasurata pe linie de Registrul Agricol
Activitatea se desfășoară în paralel atât pe suport de hârtie, cât și electronic.
In anul 2021, în cadrul compartimentului agricol, s-au eliberat un numar de 766 adeverinte din care::
– 208 adeverințe, la cererea cetățenilor pentru eliberarea și reînnoirea actelor de identitate;
– 238 adeverințe APIA către persoane fizice și juridice;
– 320 adeverințe diverse(ENEL, O.C.P.I, alocație de susținere, burse școlare, dosarele de încălzire, Ocol Silvic);
– S-au înregistrat un număr de 41 dosare de vanzare terenuri extravilane;
– S-au efectuat un număr de 1136 operațiuni privind modificarea REGISTRULUI AGRICOL ELECTRONIC;
– S-au emis un număr de 7 atestate de producător și 9 carnete de comercializare.

5. Activitatea desfasurata pe linie de Cadastru
– S-au pus în posesie în jur de 15,0 ha teren agricol validate pe Legea 18/1991 din care pentru 13,86 ha s-au eliberat titluri de proprietate, iar pentru Legea 231/2018 s-au eliberat titluri de proprietate pentru suprafață de 0,53 ha.
În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara s-au recepționat și inscris în Cartea Funciara 1140 de imobile, în etapa VI .
– În cadrul etapei a VII a Programului de Cadastru și Carte Funciară, Contractul încheiat cu SC Topogeoterm SRL , numărul de imobile estimat este de 914 cuprinse în sectoarele 40, 44 și 28 pe satele Risca și Baldovin.
– S-au identificat 14 tronsoane de drumuri interioare în vederea atestării apartenenței la domeniul public și s-au întocmit documentatiile necesare înscrierii în Cartea Funciară.
– A fost necesară întocmirea unui număr de 14 documentații în vederea corectării titlurilor de proprietate care au avut înscrisuri eronate.
– s-au identificat în jur de 18 blocuri fizice pentru cetățenii care accesează fonduri APIA.

6. Administrarea domeniului public
Principalele actiuni care s-au desfasurat pe parcursul anului 2021 au fost urmatoarele:
– decolmatat santuri si rigole :
– Caraci decolmatat șanț 200 ml
– Tebea – sapat sant, Zona Carpeni – Judesti -400 ml
– Carastau decolmatat 100 ml Valea Valenilor;
– Lunca 50 ml Valea Rosia;
– Tebea 200 ml în zona Satut și zona Judesti 300 ml, Valea Minei
– Risculita 100 ml pe Valea Snil
– Risculita 100 ml pe Valea Rusciului
Totodata au fost asternute pe drumurile vicinale din comuna piatra și balast :
– Carastau peste cris 100 ml;
– Risculita Masau -Poduri 150 ml;
– Risculita Magura 80 ml;
– interventie in prima urgenta cu utilajele din dotare pentru degajarea cailor de acces in urma calamitatilor din perioada mai – iulie 2021
– dezapezirea drumurilor vicinale cu utilajele din dotarea primariei in conformitate cu Normativul 525/2013;
– curatirea arborilor de pe ulitele apartinatoare comunei;
– sprijinirea la curatirea bazinelor de alimentare cu apa din satele Baia de Cris, Risca, Baldovini si Rsculita;
– inlocuirea a 87 corpuri de iluminat arse si montarea a 26 de corpuri de iluminat noi in satele apartinatoare comunei

7. Activitatea desfasurata pe linie de Achizitii
-Depunerea proiectului ”Eficientizarea energetica, sediul primarie, comuna Baia de Cris, Judetul Hunedoara” in cadrul ”Programului privind cresterea eficienteienergetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”

-Finalizare lucrari Calamitati 2020- ,, LUCRARI PENTRU REFACEREA DE DRUMURI, PODURI SI ZIDURI DE SPRIJIN DIN COMUNA BAIA DE CRIS , AFECTATE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN INTERVALUL 17 – 22.06.2020,,

Refacerea unui zid de sprijin în localitatea Tebea, comuna Baia de Cris
175.000 lei (cu TVA)
Refacerea unui pod în localitatea ,localitatea Tebea, comuna Baia de Cris
499.400 lei (cu TVA)
Refacerea a 2 poduri în localitatea Lunca, comuna Baia de Cris
100.000 lei (cu TVA)
Refacerea drumului comunal DC171 în localitatea Lunca, comuna Baia de Cris
50.000 lei (cu TVA)
Refacerea unui zid de sprijin în localitatea Lunca, comuna Baia de Cris
175.000 lei (cu TVA)
Refacerea drumului comunal DC170 în localitatea Caraci, comuna Baia de Cris
13.600 lei (cu TVA)
Refacerea unui zid de sprijin în localitatea Cărăstău, comuna Baia de Cris
175.000 lei (cu TVA)
TOTAL ( conform Procesului – verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ,in comuna Baia de Cris în perioada 17 – 22.06.2020 nr. 2260/24.06.2020 și Hotararii Guvernului nr.531/2020)
1.188.000 lei(cu TVA)

-..Derularea proiectul „DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BAIA DE CRIS, JUDETUL HUNEDOARA” , in parteneriat cu comunele Vata de Jos si Ribita , prin POIM 859/8/2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu altestate vecine – depunerea de clarificari în etapa administrativa și a eligibilitatii Cererii de finanțare, incheiere acestei etape și trecerea la etapa de evaluare tehnico-economice a proiectului cât si depunerea de clarificari la aceasta etapa.

– Derularea proiectul- ,,Dotare Școala Gimnaziala ,,Avram Iancu,, Baia deCris ci echipamente IT,, prin programul ,,POC/882/2/4 Imbunatatirea continutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educatie, e-incluziune, e-sanatate, e-cultura ,, (115 tablete și abonamente pentru 24 luni) pentru elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu,, Baia de Cris , depuse pentru rambursare și achiziționarea de alte echipamente IT pentru elevi și profesori ( laptopuri, table interactive, tablete grafice), -in evaluare ,

– S-au depus în cadrul Programului National de Investitii ”Anghel Saligny” urmatoarele proiectele:
– ”Modernizare drumuri și străzi în satele Baia de Cris, Baldovin, Caraci, Carastau, Lunca, Risculita și Tebea, comuna Baia de Cris, judetul Hunedoara
– ”Alimentare cu apa în satul Tebea, comuna Baia de Cris, Judetul Hunedoara

7. Lucrari de reparatii drumuri
– Reparatii drum sat Baia de Cris – covor asfaltic strada Florilor = valoare 203 275,80 lei cu TVA
– Reparatii drumuri in comuna Baia de Cris – plombari = valoare 30 230,76 lei cu TVA
– Reparatii drum sat Baia de Cris- strada Depozitului- covor asfaltic= valoare 63 600,00 lei cu TVA
– Reparatii strada principala sat Risca – covor asfaltic = valoare 86.394,00 lei cu TVA
– Reparatii drum pietruit sat Tebea = valoare 117 810,00 lei cu TVA
-Refacerea unei strazi in localitatea Baia de Cris, Comuna Baia de Cris (pietruire)- calamitati 2021= valoare 7030,52 lei cu Tva

ACHIZITII DIRECTE:
– Furnituri de birou
– Materiale igienico-sanitare
– Materiale de protectie si servicii de dezinfectie pe perioada starii de alerta in valoare de 6620,00 lei
– Reparatii masini si utilaje din dotare
– Piese de schimb
– Obiecte de inventar :- corpuri de iluminat stradal 150 buc
– Materiale antiderapante
– Asfalt
– Servicii de utilitati
– Servicii de Cadastru (Cadastru Sistematic, documentatii proiecte)
-Servicii de proiectare PUG

8. Activitatea desfasurata pe linie de Impozite și taxe
– S-au eliberat un numar de 2.645 chitante cu o valoare incasata de 395 109,00 lei
– S-au eliberat un numar de 442 certificate de atestare fiscala

1. OBIECTIVE 2022
– Continuarea modernizarii si amenajarii drumurilor comunale, vicinale si a strazilor din comuna;
– Continuarea lucrarilor la Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2017-2023, gratuit, pe sectoarele cadastrale 40,44,28 din cadrul comunei Baia de Cris, etapa a VII a care va cuprinde 914 imobile in satele , Risca și Baldovin și acesarea unei noi etape.
– Demararea urmatoarelor etape la proiectele depuse pe Programului National de InvestitiiAnghel Saligny” , prin programul POIM 859/8/2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu altestate vecine și prin programul ,,POC/882/2/4 Imbunatatirea continutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educatie, e-incluziune, e-sanatate, e-cultura, prin programul „ Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice”
– Depunerea unui proiect pe mediu – Statii de incarcare pentru vehicule electrice.
– Depunerea unui proiect pe mediu – Panouri fotovoltaice in zona fostelor exploatari miniere de suplafata, in comuna Baia de Cris.

Asteptam sugestiile si propunerile dumneavoastra pentru a pune in concordanta bugetul cu solicitarile cetatenilor.

Cu stima
PRIMAR
ING. GORCEA MIHAIU LIVIU